Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

 

:

ІНФОРМАЦІЯ
про досвід виховної роботи Червоновільська ЗОШ І-ІІ ступенів.

 

Напрям виховної роботи*

Навчальний заклад (адреса, П.І.Б. керівника, контакт, телефон, адреса електронної пошти)

Стислий зміст досвіду роботи (до 10 рядків)

Якою методичною установою схвалено, номер та дата документа (листа)

Посилання на розміщення інформації про досвід роботи в мережі Інтернет (адреса веб-сайту)

1.

Національно-патріотичний

Червоновільська ЗОШ І-ІІ ст.

Іванюк М.М.

0991998547

cchervonavolja@gmail.com

 

Для формування ціннісного ставлення особистості до держави і суспільства необхідна системна робота, яка передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, методів виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності. З цією метою було проведено загальношкільні лінійки «Я громадянин України», святкові вечори «Любіть Україну, як сонце любіть», «Велич і безсмертя українських героїв - патріотів» . Бесіди «Як я розумію Україна-незалежна,суверенна і самостійна держава”, “Моя земля, земля моїх батьків”. Диспут “За що я люблю Україну”.

 

http://chervona-volya.at.ua

 

Відповідальна особа Остапчук І.С.

котра підготувала інформацію

 

 

 

 

Інспектор

Новоград-Волинського               відділу поліції

Головного Управління

Національної поліції в Житомирській

області

майор поліції

 

Литвинчук Надія Леонідівна

 

Контактний телефон 0687396915

Контактні телефони чергової

частини 102, 52225

Адреса: м. Новоград-Волинський

вул. Івана Франка 3-А

каб. № 17, 18

Електронна адреса: «kmsn@kmsn.zito.ua

 

Виховна робота, основна мета виховної роботи.

Сьогодні перед школою постало завдання необаченої складності – давати середню освіту всьому молодому поколінню, формуючи своїх вихованців чесними та порядними людьми, активними будівниками свого майбутнього, мужніми патріотами. Творчо застосовуючи педагогічні ідеї видатних педагогів, постійно уточнюючи ї коригуючи набутий власний досвід, учительський колектив Павлиської школи під керівництвом В.О. Сухомлинського прагнув знайти таке поєднання теорії і практики, яке б найповніше відповідало вимогам виховання підростаючого покоління, розкривало з найбільшою глибиною виховну силу таких факторів, як зв’язок школи з життям, з працею, а також із соціальним, моральним і науково-технічним прогресом суспільства.

Мету виховної роботи В.О. Сухомлинський вбачає в тому, щоб кожному юнакові, кожній дівчині дати моральну, розумову, практичну і психологчну підготовку до праці, розкрити в кожному з них індивідуальні задатки, нахили і здібності. Педагог прагнув підготувати своїх вихованців до високоморальних і естетичних відносин, побудованих на дружбі і товаришуванні, на повазі до всього справді людського в кожній чесній людині.

Одне з найважливіших виховних завдань В.О. Сухомлинський вбачає в тому, щоб життя учнівського колективу було першою школою громадянськості, праці, ідейних і морально-естетичних відносин. Як закласти в дитині – майбутньому громадянинові – міцне ядро громадянина – це найважливіший критерій і головний вимірник самоперевірки вчителя в процесі виховної роботи.

З того часу, як дитина навчилася нести ложку від стола до рота, вона працює. У 10 – 12-річному віці вона вже бачить перше плодоносне дерево, вирощене власними руками.

Далі, щоб набуті молоддю знання стали реальним засобом підвищення продуктивності її праці, вчитель виховує в молодого покоління діалектичний погляд на працю, на взаємодію людини з природою. Учні в школі, діти, підлітки, юнаки і дівчата, розвиваються в атмосфері творчого ставлення до праці, бачать практичну потребу в оволодінні знаннями для праці, на практиці переконуються в можливості підкоряти сили природи людському розуму.

Соціальний і моральний прогрес суспільства вирішальною мірою залежить від того, як люди, що складають це суспільство, ставляться до праці, що вони знаходять у ній – лише засіб здобуття матеріальних і духовних благ, чи умову повноцінного, змістовного, цікавого духовного життя. Саме тому В.О. Сухомлинський взяв за основу виховної роботи правило: дитина повинна знаходити радість у праці, в збагаченні своїх знань, у створенні матеріальних і духовних цінностей для людини.

Обстановці безкорисливої радості праці – праці для суспільства – Сухомлинський та його колеги надавали дуже великого значення. Праця сама собою тішить дитину. У самому процесі праці дитина знаходить задоволення. Цілком очевидно, що для створення такої обстановки треба забезпечити інтелектуальну насиченість праці, проникнення науки і техніки в повсякденну трудову діяльність.

Але для цього необхідне однаковою мірою і моральне багатство відносин між членами колективу. В.О.Сухомлинський вважає, що основа праці полягає в кінцевому підсумку не в техніці, а в людині — в її ідеалах і прагненнях, у тих цілях, яких вона досягає своєю безкорисливою добро­вільною працею. Джерело радості праці і повноти духов­ного життя в праці вбачає Вчитель в тому, щоб відносини між юними трудівниками були глибоко людяними, щоб творчою основою праці було створення щастя і радості для людей, для народу. Це і є висока моральність життя.

Важливою умовою здійснення школою своєї ролі в суспільному розвитку є зв'язок школи з життям, а також зв'язок розумового і морального виховання школярів.

Ідеї великих педагогів — Коменського, Песталоцці, Руссо, Ушинського, Дістервега, які спрямували школу, вчителя, учня на вивчення навколишнього світу, вчили досліджувати, пояснювати те, що людина бачить,— від­биваються в роботі вчителя відповідно до його завдань виховання. Важливо, щоб дитина нетільки бачила навко­лишній світ таким, яким він є, а й прагнула робити його кращим. Виховний сенс методу вивчення, що його оби­рає вчитель, набуває в зв'язку з цим особливо великого значення. Дістервег говорив, що поганий учитель лише повідомляє істину, хороший відкриває її. Уміння вести учнів шляхом пізнання так, щоб вони відкривали істи­ну,— це не тільки дидактична майстерність, а й вихо­вання правильних поглядів на природу і суспільство, формування стійких переконань, вироблення необхід­ного для творчої праці дослідницького підходу до явищ природи і суспільного життя.

Ось які слова приводить В.О. Сухомлинський в своїй книзі “Павлиська середня школа”: “Ми вбачаємо свою роль у розвитку учнів не тільки в тому, щоб допомогти їм набути певних знань, а й у тому, щоб виховати в них бажання набувати знання протягом усього життя. І ми праг­немо сформувати в дітей і переконання в тому, що знання, освіченість, інтелектуальна культура — це необхідна умова цікавого, повноцінного, духовно багатого життя, що без знань цікаве життя неможливе, бо неможлива творча праця.”

ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В зв'язку з цим виникає нагальна потреба використання комп'ютерної техніки під час вивчення багатьох дисциплін шкільного курсу. Адже щоденно змінюється екологічна ситуація в світі,  законодавство, природа, погода. Інформація, подана в підручнику, перетворюється в застарілу ще під час видання підручника. Вивчення окремих дисциплін чи окремих тем з використанням інноваційних технологій, комп'ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої з мережі Internet, - один із способів оптимізації та урізноманітнення навчально-виховального процесу. Чому сьогодні застосування комп'ютера в навчальному процесі вважають інновацією?

Під інноваціями в широкому змісті розуміється використання нововведень у вигляді нових технологій, видів продукції і послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного або іншого характеру. Період часу від зародження нової ідеї, створення і поширення нововведення і до його використання прийнято називати життєвим циклом інновації. З урахуванням послідовності проведення робіт життєвий цикл інновації розглядається як інноваційний процес. Саме використання персонального комп'ютера в навчальному процесі і є новою технологією в навчанні, нововведенням в учбовому процесі.

Внаслідок посилення демократичних тенденцій у житті суспільства освітні системи, як його значущі складові, почали переносити акцент із масових педагогічних явищ на особистість дитини, вивчення можливостей і обставин її індивідуального розвитку, умов саморозкриття і самореалізації людини на різних етапах її життєдіяльності. Тенденція особистісної орієнтованості освітніх систем виявляється й у  педагогічній освіті. Школі сьогодні необхідні не просто хороші вчителі, а вчитель - технолог, учитель - майстер, учитель - новатор. Створення альтернативних типів шкіл, визнання за кожною школою права мати свій неповторний образ, працювати за авторськими програмами потребують учителів з інноваційним мисленням, здатних усвідомлено взяти на себе відповідальність як за особистість іншої людини, що постійно розвивається, так і школи, як системи, що теж перебуває у розвитку.

Ідея втілення інноваційних технологій в навчання передбачає досягнення мети високоякісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині умови для самостійного досягнення тієї чи іншої цілі, творчого самоутвердження у різних соціальних сферах.

Однак інноваційність, як дидактичний засіб чи система, має при цьому втілитися  у навчальні предмети. Реалізація ідеї створення інноваційних курсів і уроків виявляється не дуже легкою.

Ідея втілення інноваційних технологій в навчання стала останнім часом предметом інтенсивних теоретичних та практичних досліджень. Її теперішній етап характеризується як емпіричною спрямованістю - розробкою та проведенням учителями інноваційних уроків різних профілей, так і теоретичною - створенням та вдосконаленням інноваційних та інтегрованих курсів, у ряді випадків поєднуючих численні предмети, вивчення яких передбачено навчальними планами. Інноваційні технології дають можливість, з одного боку, показати учням "світ у цілому", подолавши дисциплінарну розрізненість наукового знання, а з  іншого - звільнений за рахунок цього навчальний час використовувати для повноцінного здійснення профільної диференціації у навчанні.

За останні кілька років персональні комп'ютери перестали бути екзотикою і ввійшли в наше повсякденне життя. У нашій країні, як і в усім світі, йде витиснення "ручної" розумової праці комп'ютерною. 

Наслідком є зміна ситуації на ринку праці. Одним з основних вимог при прийомі на роботу стає уміння користуватися комп'ютером. Така вимога пред'являється і секретареві, і бухгалтерові, і редакторові і іншим фахівцям. У зв'язку з цим освоєння  комп'ютерних технологій повинне відбуватися вже в школі, для того, щоб випускник якнайшвидше включався в життя суспільства. Для того, щоб ефективно використовувати комп'ютер, треба вміти скоріше не програмувати, треба уміти володіти ефективно готовими програмами, що дозволяють вирішувати дуже різні задачі. 

Нові інноваційні та інформаційні технології наприкінці XX століття стали не тільки головною рушійною силою прогресу, засобом спілкування між державами, компаніями, університетами, новою формою торгівлі, але й потужним засобом навчання. Зараз майже всі школярі України проходять у школах ази інформаційної культури. За даними соціологічного дослідження для 68% підлітків комп'ютер є робочим інструментом, 12% використовують ПК  для розваг, для 18% - це можливість спілкуватися з друзями, а для 2 %  - можливість відключитися від дійсності.

В Вознесенському "Комп'ютерному центрі" вивчення інформатики ведеться за програмою Міністерствам освіти України. Її метою є розвиток творчості учнів під час вивчення предмета. В процесі навчання широко використовуються інноваційні технології з врахуванням специфіки профільності кожного класу.

Вчителі "Комп'ютерного центру" в результаті п'ятирічної роботи зробили висновок, що використання інноваційних технологій в процесі навчання оптимізує процес викладання різних дисциплін у школі. Особливо це видно під час проведення уроків з застосуванням комп'ютера. Це нова форма роботи, яка  викликає зацікавленість і учнів, і вчителя. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних предметів у школі дає змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Але  слід підкреслити, що ніяка, навіть найдосконаліша комп'ютерна навчальна програма не замінить вчителя. Тільки він повною мірою може керувати навчально-пізнавальною діяльністю учнів, залишаючись центральною фігурою навчально-виховного процесу.

 

Ми впевнилися в тому, що комп'ютерна мультимедійна навчальна програма, яка використовується на уроці, дозволяє:

"        за  мінімум часу на уроці донести до учнів більший об'єм учбового матеріалу, ніж під час роботи з підручником, 

"        своєчасно поповняти теоретичні відомості новими фактами та подіями.

 

Великий інтерес учнів  викликають яскраві малюнки до теми, відеокліпи та голосовий супровід, що сприяє більш активному веденню дискусії під час обговорення теми. Учень комфортніше і розкутіше почуває себе під час проведення нетрадиційного уроку. Використання комп’ютерної  техніки сприяє більш вираженому індивідуальному підходу до кожного учня, особливо до того, у якого неповністю сформовані навчальні навички, тому що він тоді має змогу включитися в загальну дискусію. Завдяки використанню комп’ютерної техніки на уроках в учнів відпрацьовується логіка мислення, формується вміння самостійно виражати думки, підвищується емоційний рівень уроку, новий розвиток одержують стосунки учень - учень та  учень - вчитель. Велике значення під час підготовки таких уроків має те, що полегшується робота вчителя під час підготовки до уроку. Використання  комп’ютерних  мультимедійних програм, як елемента сучасного уроку, підвищує ефективність уроку, враховує індивідуальні особливості учнів.

 Отже, вчителі «Комп’ютерного центру», постійно впроваджуючи в навчання  інноваційні технології, зробили висновок, що використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі сприяє урізноманітненню форм уроку і може призвести до виникнення нової форми уроку, у якому головна роль буде відведена учням. При цьому робота вчителя не знецінюється, а тільки полегшується. Під час використання на уроках інноваційних технологій учитель одержує задоволення від такого виду навчальної діяльності.               

Важливим аспектом інтелектуального розвитку учня є розвиток його образного мислення, що в процесі пізнання забезпечує виділення в об'єктах і явищах дійсності просторових властивостей і відношень (форми, величини, напряму тощо), створення на цій основі об’ємних образів та оперування ними в процесі розв'язування задач. Образне мислення є важливим компонентом будь-якої творчої діяльності, основаної на використанні рухливих, гнучких асоціацій.

Рівень розвитку образного мислення учнів має особливий вплив на ефективність засвоєння матеріалу під час його вивчення, що постійно вимагає створення образів і оперування ними. Проблема розвитку об’ємного мислення учнів потребує пошуку нових підходів до подальшого вдосконалення змісту, форм, методів і засобів навчання, оскільки від якості навчання залежить не тільки результат навчання, розвитку та виховання школярів, а й загальний рівень розвитку мислення учнів.

Нам здається, що розвиток образного мислення в процесі навчання передбачає використання спеціальних дидактичних прийомів, що створюють умови для вільного перетворення учнем чуттєвого матеріалу, його різнопланового застосування, «вичерпування» з нього різного емпіричного змісту.

Важливою особливістю образного мислення є перекодування та оперування образами, що виникають на різній наочній основі. Тому одним з методів підвищення ефективності навчального процесу, активізації та розвитку образного мислення учнів є реалізація такого дидактичного принципу, як наочність навчання, який передбачає створення учнем чуттєвого образу об'єкта, що вивчається. 

Для візуального подання навчальної інформації широкі можливості надає комп'ютерна техніка. Комп'ютер забезпечує подання наочно-образної, графічної інформації поєднано зі знаково-символьною, що дозволяє використовувати в навчальному процесі нові ефективні види наочності.

Вчителі комп’ютерного центру зробили висновок, що візуалізація понять та залежностей робить комп'ютер ефективним і потужним засобом під час вивчення багатьох тем шкільного курсу, викликає в учнів бажання висувати оригінальні гіпотези та шукати нестандартні шляхи розв'язування задач, сприяє розвитку творчих і евристичних складових мислення, що врешті-решт призводить до кращого засвоєння нових понять.

У рамках програмних засобів учень має змогу досліджувати різноманітні об'єкти, змінювати їх параметри, спостерігати й аналізувати результати своїх дій, робити висновки на основі своїх спостережень. При цьому в нього з'являються можливості для дослідницької, творчої діяльності, що сприяє формуванню пізнавального інтересу, активності, розвитку всіх форм мислення. 

Такий підхід до навчання дає наочні уявлення про поняття, які вивчаються, що сприяє розвиткові образного мислення, залишаючи учневі час на дослідницьку діяльність. Разом з тим очевидною є потреба розвиваючих вправ із залученням традиційних засобів навчання, гармонійного і педагогічно доцільного поєднання нових інноваційних технологій та традиційних методичних систем навчання.

Ми вважаємо, що завдяки використанню інноваційних технологій на уроках можна значно розширити коло навчальних задач, включаючи в навчальний процес задачі нового типу. Це здійснюється перш за все тому, що потужні обчислювальні можливості комп'ютерів надають змогу використовувати в навчальному процесі задачі з великим обсягом обчислювальної роботи, а графічні можливості ПК дають змогу значно збільшити кількість задач, орієнтованих на розв'язування графічними методами.

Вчителі «Комп’ютерного центру» відмічають, що накопичення учнями візуальних понять за допомогою спеціальних програмних засобів сприяє розвитку вмінь виділяти головне в навчальному матеріалі, акцентує увагу учнів на змістовій стороні понять та явищ. Процес засвоєння нових знань з застосуванням ПК проходить ефективніше, а одержані знання — набагато міцніші.

Надаючи можливість провести необхідний чисельний експеримент, швидко виконати потрібні обчислення чи графічні побудови, перевірити ту чи іншу гіпотезу, випробувати той чи інший метод розв'язування задачі, прикладні програмні засоби не вимагають великого обсягу знань і вмінь стосовно роботи з комп'ютером. Комп'ютерна підтримка вивчення різних предметів з використанням програмних засобів, наприклад графічних можливостей текстового редактора Word та програми Power Point, дає значний педагогічний ефект, полегшуючи, розширюючи та поглиблюючи вивчення й розуміння методів в середніх навчальних закладах з найрізноманітнішими нахилами навчання — гуманітарного спрямування, середніх загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, класах і закладах з поглибленим вивченням природничо-математичних дисциплін.

Набутий нами досвід використання інноваційних технологій у процесі проведення уроків з різних предметів і аналіз отриманих результатів дозволяє сформулювати деякі загальні положення. Перш за все,  методика застосування інноваційних технологій  на уроках з різних предметів не може бути однаковою. Вона залежить від змісту навчального предмета (алгебра чи геометрія), різних можливостей педагогічних програмних засобів, різного фахового рівня підготовки вчителів у галузі комп'ютерних технологій. Вирішальне значення мають також вікові особливості учнів.

Розглянемо деякі принципи використання комп'ютера на бінарних уроках таких типів:

             • засвоєння нових знань;

             • комбіновані;

             • узагальнення й систематизації знань;

             • інтегровані.

 

І. Урок засвоєння нових знань

Інтегровані уроки цього типу при традиційній методиці мають таку структуру:

1. Перевірка домашнього завдання, корекція  знань учнів (взаємозв'язок із попереднім матеріалом).

2. Оголошення теми, мети, завдань уроку й мотивація навчальної діяльності.

3. Первинне пізнання учнями нового матеріалу.

4. Узагальнення й систематизація знань.

5. Підведення підсумків та оголошення домашнього завдання.

Під час проведення уроків цього типу в комп'ютерному класі учні розподіляються на 3 групи. Урок має таку структуру:

1. Актуалізація й корекція опорних знань учнів перевіряється за допомогою комп'ютера (перша група), інші працюють з учителем за запитаннями, картками (5-7 хвилин).

2. Пізнання учнями нового матеріалу: група учнів із високим рівнем підготовки вивчає матеріал за комп'ютером, інші слухають пояснення вчителя чи працюють над поставленою проблемою за підручником (10хв.).

3. Систематизація знань: учні з високим рівнем підготовки виконують самостійно завдання за підручником; слабші учні працюють з вчителем; третя група перевіряє рівень засвоєння матеріалу за допомогою комп'ютера (15 хв.).

4. Підсумок уроку і домашнє завдання.

 

ІІ. Комбінований урок

   На уроках цього типу комп'ютер може використовуватися на будь якому етапі. Загальна схема проведення комбінованого інтегрованого уроку така:

        перевірка засвоєних знань

        вивчення нового матеріалу.

    Методика проведення комбінованого уроку з використанням комп'ютерів може бути такою.

1. Учням оголошується тема, яка буде розглядатися на уроці, але підкреслюється, що для вивчення нової теми необхідно перевірити, як вони засвоїли попередній матеріал. Після цього частина учнів працює за комп'ютером над перевірочними завданнями, а з рештою учнів працює вчитель, причому форми роботи можуть бути різні (фронтальна бесіда, самостійна робота, диктант тощо).

2. Далі вчитель переходить до наступного етапу уроку — пояснення нового матеріалу. Сильні учні можуть вивчати новий матеріал самостійно за комп'ютером, а з рештою учнів працює вчитель.

3. Опрацювавши новий матеріал, учитель і учні переходять до нового етапу уроку — закріплення вивченого. Тут, знову ж таки, група учнів працює за комп'ютером самостійно, а з рештою класу працює вчитель. Учні, що працюють за комп'ютерами, виконують, звичайно, завдання, що складені вже за новим, щойно вивченим матеріалом. Отже, якщо в них виникають проблеми, учитель бачить, на що потрібно звернути увагу під час повторення даної теми на наступному уроці. Якщо на етапі закріплення комп'ютер виставить негативну оцінку, її зовсім не обов'язково виставляти в журнал, адже учень, попрацювавши вдома, може на наступному уроці виправити ситуацію. У кінці уроку, звичайно, учитель підводить підсумки, визначає домашнє завдання.

 Для ефективного проведення комбінованого уроку в комп'ютерному класі потрібно поділити учнів на три групи, які будуть по черзі працювати за комп'ютерами:

   • перша — на етапі перевірки знань, у цю групу можуть входити учні з будь-якими розумовими здібностями, як сильними, так і слабкими — у залежності від характеру завдань;

   • друга — на етапі вивчення нового матеріалу, у цю групу можуть входити, як правило, учні з високими розумовими здібностями, або із середніми, якщо рівень складності матеріалу високий;

     • третя — на етапі перевірки знань, куди, як і в першу групу, можуть входити учні з різними здібностями.

 

ІІІ. Урок узагальнення й систематизації знань

В структурі цього уроку виділяють такі складові:

1. Постановка мети уроку й мотивація навчальної діяльності учнів — 3 хв.

2. Відтворення й корекція опорних знань — 6 хв.

3. Повторення й аналіз основних фактів, подій і явищ — 6 хв.

4. Узагальнення й систематизація понять, засвоєння системи знань і їх застосування для пояснення нових фактів і виконання практичних завдань — 20 хв.

Клас ділиться на групи:

а) перша група працює на комп'ютерах 5 — 7 хв;

б) друга група дітей самостійно працює з картками 5-7 хв. (завдання творчого характеру на розвиток логічного мислення). Після виконання поставлених завдань учні міняються місцями.

в) третя група учнів працює з учителем, виконує завдання творчого характеру.

Перша група після виконання завдань на комп'ютерах працює разом з учителем або одержує індивідуальне завдання.

5. Засвоєння провідних ідей і основних теорій на основі широкої систематизації знань — 5 хв. Учитель ставить проблемні запитання, на які учні дають відповіді.

6. Підведення підсумку уроку — 5 хв. Учитель підводить підсумки роботи учнів, виставляє оцінки, мотивуючи кожну з них. Крім цього, дає домашнє завдання і пояснює його.

Наявність спеціально розроблених програм, які мають навчально- інформаційну мету, або тестових, контролюючих програм дає можливість зберегти час у процесі узагальнення й повторення та полегшити працю вчителя.

 

 

ІV. Комбінований урок

На такому уроці поряд з основною метою стає можливим розкрити застосування програмування, показати переваги автоматизації управління, розкрити перспективи застосування основ програмування й обчислювальної техніки.

На одному з етапів уроку пропонується в ході ділової рольової гри розв'язати задачу, яка виникає з практичної ситуації.

У процесі гри моделюється робота підприємства — впровадження у виробництво автоматизованої системи управління. При цьому клас ділиться на три групи. Перша — технологи старої виробничої дільниці отримують завдання провести технологічні розрахунки (розв'язати задачу) звичайним шляхом.

Друга — технологи технологічного відділу повинні розробити завдання на складання програми для автоматичної лінії (вивести розрахункову формулу або скласти алгоритм розв'язування задачі). Третя — робітники відділу автоматизації управління технологічними процесами повинні розробити програму, яка здатна розв'язати задачу автоматично.

Упродовж деякого часу учні розв'язують завдання, після чого керівники відповідних дільниць (начальники відділів) захищають свої роботи, перевіряють правильність виконання з використанням комп'ютера.

Таким чином, під час уроку відбувається тільки узагальнення й повторення вивченого матеріалу. При цьому формується вміння встановлювати міжпредметні зв'язки і впроваджувати інтегровані знання в конкретних обставинах.

Ми відмітили, що одне з найскладніших завдань для вчителя — це сприяти розвитку розумових здібностей школярів. Але не слід забувати про виховання певних почуттів, які підсилюють розумову активність учнів. Позитивний фон інтегрованого уроку з застосуванням персонального комп’ютера викликає у школярів почуття радості, здивування, захоплення, задоволення від розв'язання складної задачі та знаходження раціонального способу рішення, що сприяє формуванню інтересу у дітей до вивчення різних предметів.                                

Вчителі «Комп’ютерного центру» використовують у методиці викладання предметів різні методи навчання: усний виклад, демонстрування та ілюстрування, метод бесіди, вправ, виробничо-практичний метод та інші. Однак ці методи всіх проблем та завдань навчання учнів не вирішують. Існує ще багато факторів, які суттєво впливають на якість навчання. Серед них не менш важливе значення мають програмні засоби та методи їх використання.                               

Перш за все, добираючи до інтегрованого уроку програмне  забезпечення, ми враховуємо, що воно повинно відповідати певним вимогам, а саме:         

• бути цікавим і викликати позитивні емоції у школярів;                                 

• активізувати пізнавальну та розумову діяльність учнів;                                  

• викликати у дитини бажання навчитися працювати самостійно;                         

• відповідати валеологічним вимогам;           

• розвивати творчі здібності дитини;             

• носити навчально-контролюючий характер.   

У процесі використання комп'ютера старшокласники вперше зустрічаються з елементами наукового дослідження, відчувають "смак" предмета, його живість, динаміку. Під час вивчення різних предметів

Четвер, 23.05.2019, 05:58
Вітаю Вас Гість
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Корисні посилання
  • Відділ освіти Новоград-Волинської рда